Sídlo spoločnosti

alfaPROJEKT, s.r.o.

Borová 3179/21
010 07 Žilina
Slovenská republika (SVK)

registrovaná v OR Žilina, Odd.: Sro, Vl. č. 50870/L

Kontaktné údaje

Ing. Marek Cangár, PhD. - konateľ

tel.: +421 907 582 969

skype: cangarm

e-mail: cangar@alfaprojekt.sk

Fakturačné údaje

IČO: 44632461

IČ DPH: SK2022762709

Bankové spojenie:

400 751 9495 / 7500 (ČSOB)
IBAN: SK62 7500 0000 0040 0751 9495
SWIFT: CEKOSKBX

Design by JustDesign, created by Lost Bytes, s.r.o.©2011